NADJA VAN DER WEIDE

ARTIST STATEMENT

NL versie, English below)

 

NADJA VAN DER WEIDE (1986) 

Woont en werkt in Amsterdam

 

MA Reinventing Daily Life, Sandberg Instituut (2016 - juni 2018)

BA Interachitecture, Gerrit Rietveld Academie (DNF)

MA Kunstbeleid en Management, Trace Sturing Creatief Ontwerp UU 

BA Culturele Studies, UVA

 

Sociaal theatermaker Nadja heeft een onderzoekende blik op de wereld. Ze houdt zich bezig met sociale mechanismen in de samenleving; de intermenselijke verhoudingen. Onontkoombaar moeten haar toeschouwers zich elke keer tot de inhoud, tot zichzelf, en tot de ander verhouden. Nadja stelt je sociale aannames en conventies in haar theatrale installaties op een confronterende manier ter discussie.  Als een theatrale verbinder probeert ze manieren te vinden om elkaar te ontmoeten. Ze vraagt zich af of het spel tussen fictie en de realiteit waarmee het theater speelt, kan fungeren als een veilig kader waarin de toeschouwer de ander echt durft te ontmoeten. Deze ontmoeting fungeert dan als een moment waarop je sociale mechanismen uitgedaagd worden op een manier die je anders misschien nooit zou durven.

 

Op dit moment werkt ze aan een interactieve audiotour die op IDFA Doclab 2019 in première zal gaan:

 

Common Good #2 - Look Inside 

Een theatrale audio wandeling, alleen, in een echt huis van iemand anders. Wat is je relatie met intimiteit en voyeurisme?

Je bent alleen als je een huis binnenkomt - een huis van iemand die je niet kent. Je enige gids is de stem die door een koptelefoon komt en je uitnodigt om rond te kijken. Hoe ver ga je? Neem je een kijkje in de koelkast, bezoek je de badkamer, ga je door de post, neem je een pauze op het bed? In welke mate dompel je jezelf onder in het intieme leven van een ander? Bij elke stap verkennen bezoekers hun eigen grenzen als het gaat om privacy en intimiteit. Stil je de voyeuristische honger die we allemaal delen? En wat als het blijkt dat je niet zo alleen bent als je dacht?

 

Look Inside is het tweede deel van de serie Common Good, waar de centrale vraag is: gedraag je je zoals je wilt in je verlangen naar intimiteit? De eerste hyperrealistische audiotour Een oefening voor het echte leven was het laatste stuk van theaterregisseur Nadja van der Weide voor haar Reinventing Daily Life MA aan het Sandberg Instituut in Amsterdam.

 

English version

NADJA VAN DER WEIDE (1986)

Lives and works in Amsterdam

MA Reinventing Daily Life, Sandberg Institute (2016 - June 2018)

BA Interachitecture, Gerrit Rietveld Academy (DNF)

MA Art Policy and Management, Trace Steering Creative Design UU

BA Cultural Studies, UVA 

Social theatre maker Nadja has an inquisitive look at the world. She engages in social mechanisms in society; the interpersonal relationships. Inevitably, her audience must relate to the content, to herself, and to the other person each time. Nadja questions your social assumptions and conventions in her theatrical installations in a confrontational way. As a theatrical connector, she tries to find ways to meet each other. She wonders whether the game between fiction and the reality with which the theater plays can act as a safe framework in which the viewer really dares to meet the other. These encounters then acts as a moment in which your social mechanisms are challenged in a way that you might never dare otherwise.

 

At the moment she is working on an interactive audio walk that will premiere at IDFA Doclab 2019: 

 

Common Good #2 - Look Inside

A theatrical audio tour, on your own, in a real house belonging to someone else. What’s your relation towards intimacy and voyeurism? 

You’re alone as you enter a house—a house belonging to someone you don’t know. Your only guide is the voice coming through a pair of headphones, inviting you to look around. How far do you go? Do you take a peek into the fridge, visit the bathroom, go through the mail, take a rest on the bed? To which extent do you immerse yourself in another person’s intimate life? With each step, visitors explore their own boundaries when it comes to privacy and intimacy. Will you give free rein to the voyeuristic appetite we all share? And what if it turns out that you’re not quite as alone as you thought?

Look Inside is the second part of a series titled Common Good, which repeatedly poses the central question: Do you behave the way you want and long for, when it concerns intimacy? The first hyper­realistic audio tour An exercise for real life was theatre director Nadja van der Weide’s final piece for her Reinventing Daily Life MA at Amsterdam’s Sandberg Institute.